Vijesti

 • Regeneracija butilne gume

  Butilna reciklirana guma pripada važnoj kategoriji reciklirane gume. Sa više od 900 butilnih unutarnjih cijevi kao sirovina, rafinira se filtracijom od 80 mesh nakon odsumporavanja najnaprednijim procesom razlaganja. Ima karakteristike dobre čvrstoće, visoke finoće, str...
  Čitaj više
 • Inicijator svetlosti

  Svjetlosni inicijator U fotootvrdivom sistemu, uključujući UV ljepilo, UV premaz, UV mastilo, itd., hemijske promjene nastaju nakon primanja ili apsorbiranja vanjske energije i razlažu se na slobodne radikale ili katjone, čime se pokreće reakcija polimerizacije. Fotoinicijatori su supstance koje mogu proizvesti f...
  Čitaj više
 • Farmaceutski intermedijeri

  Farmaceutski intermedijari Devedesetih godina prošlog vijeka domaća proizvodnja amonijačne tiametoksam oksim kiseline u više od 20 preduzeća tržišna konkurencija je sve oštrija konkurencija između poduzeća uzrokovana je tehničkim inovacijama prvo padom cijene do sada domaćeg amonijaka tiametoksam...
  Čitaj više
 • Pesticidni intermedijer

  Pesticidni intermedijer Pesticid je važno proizvodno sredstvo u poljoprivrednoj proizvodnji, koje igra izuzetno važnu ulogu u suzbijanju bolesti, štetočina i korova, stabilizaciji i poboljšanju prinosa. Iako na njega utiču cijena poljoprivrednih proizvoda, površina zasada, klima,...
  Čitaj više